Υπεύθυνη Δήλωση του Αιτούντος
Θεραπευτική Υποστήριξη από το Δ.Α.Θ.Υ

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ρητά, υπεύθυνα και ανεπιφύλακτα ότι έχω ενημερωθεί πλήρως από το Δ.Α.Θ.Υ, για τα εξής:

Α) Τον τρόπο και την μέθοδο (προσευχή) πραγματοποίησης της θεραπευτικής υποστήριξης που μου παρέχεται ανιδιοτελώς.
Β) Ότι η εν λόγω θεραπευτική υποστήριξη (προσευχή) δεν σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών ψυχολογίας ή ψυχοθεραπείας.
Γ) Ότι η εν λόγω θεραπευτική υποστήριξη (προσευχή) δεν αποτελεί ιατρική πράξη και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντικαθιστά τυχόν ενδεδειγμένη και επιλεγμένη από τους θεράποντες κάθε φορά ιατρούς θεραπευτική αγωγή (π.χ. φαρμακευτική αγωγή, χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία ή οποιαδήποτε άλλη θεραπεία) για την αποκατάσταση της υγείας του αιτούντος και συμμετέχοντος σε αυτήν.
Δ) Ότι η εν λόγω θεραπευτική υποστήριξη (προσευχή), σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί την θετική έκβαση της υγείας του αιτούντος και συμμετέχοντος σε αυτήν.

Επίσης, με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα, ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι λαμβάνω την θεραπευτική υποστήριξη (προσευχή) κατόπιν δικής μου αποκλειστικά απόφασης και δεν έχω καμία αξίωση ή απαίτηση οποιουδήποτε είδους, είτε από τα άτομα που ανιδιοτελώς συμμετέχουν στο Δ.Α.Θ.Υ, είτε απο την συμμετοχή μου στην θεραπευτική υποστήριξη, ή/και τα αποτελέσματα, ή/και την έκβαση της υγείας μου.
Εν πάση περιπτώσει, με την παρούσα δηλώνω και αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι παραιτούμαι από οποιαδήποτε αξίωση –οποιασδήποτε φύσης– κατά των προσώπων που ανιδιοτελώς συμμετέχουν στο Δ.Α.Θ.Υ, για οποιαδήποτε αιτία, είτε προερχόμενη από την συμμετοχή μου στην θεραπευτική υποστήριξη, είτε από τα αποτελέσματα ή/και την έκβαση της υγείας μου.

 

Εάν επιθυμείτε, μοιραστείτε το!